ภาษาจีน   Link to.. rp-satellite.com

 
???
????
????
???
?? ?? (?)
????
??
????
????
???()
??
??
???
?????
??????
??
 
SV JEWELLRY MARKET WORLD
 
?????????, 26
??????????? ?????????????
+33

???: +33 ???: +29

????????: 48%

??: S - 20 KPH

??????????? ??????
+10

???: +11 ???: +5

????????: 57%

??: SE - 13 KPH

??????????? ???????
+19

???: +20 ???: +9

????????: 10%

??: SSW - 24 KPH

??? ? ? ??? ??? ??? ? ??? ???
??? ??? ? ? ??? ?
 
??  ?? ??
?? ?? ??
?? ?? ??
?? ??? ??
?? ???? ???
???? ??  
 
     
  บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด
............................................................
  ศูนย์บริการบัตรเครดิตไทยพาณิชย์
............................................................
  บริษัท จีอี แคปปิตอล จำกัด
............................................................
  ซิลค์สแปน
............................................................
  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
............................................................
  บริษัท นวลิสซิ่ง จำกัด
............................................................
  บริษัท อีซี่ บาย จำกัด
............................................................
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ จำกัด
............................................................
?: ??? กระทรวงกลาโหม ?: ???? กระทรวงมหาดไทย
?: ????? กระทรวงการคลัง ?: ????? กระทรวงยุติธรรม
?: ???? กระทรวงคมนาคม ?: ???? กระทรวงวัฒนธรรม
?: ????? กระทรวงพลังงาน ?: ?????? กระทรวงศึกษาธิการ
?: ????? กระทรวงพาณิชย ?: ?????? กระทรวงสาธารณสุข
?: ????? กระทรวงแรงงาน ?: ????? กระทรวงอุตสาหกรรม
?: ????? กระทรวงการต่างประเทศ ?: ?????? กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
?: ?????? กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ?: ?????? กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
?: ?????? กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
?: ???????? กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
?: ????????? กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

 
 
? ?? ??????? ? ??(?) ???? ???? ??? ? ??? ? ????????????? ???   ?? ??? ?? ? ? ???